Přijetí do školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitel Soukromé mateřské školy a základní školy s.r.o., Rozmarýnová 3, 63700 Brno, Mgr. Radomír Prokop, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje

žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Soukromé mateřské škole a základní škole s.r.o. od školního roku 2020/2021, a to pro žádosti s následujícími registračními čísly:

710033, 816253, 912123, 021084, 105054, 221054, 304094, 419014, 503054, 608124, 809054.

Poučení: Podle § 183 odst. 2 se rozhodnutí zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelství Soukromé mateřské školy a základní školy s.r.o., Rozmarýnová 3, 63700 Brno.

V Brně dne 20. 5. 2021 

Mgr. Radomír Prokop
ředitel

__________________________________________________________

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitel Soukromé mateřské školy a základní školy s.r.o., Rozmarýnová 3, 63700 Brno, Mgr. Radomír Prokop, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje

žádostem o přijetí do prvního ročníku základního školního vzdělávání v Soukromé mateřské škole a základní škole s.r.o. od školního roku 2020/2021, a to pro žádosti s následujícími registračními čísly:

921020, 024031, 114041, 229071, 317091, 429051, 506041, 623071, 724071, 816021, 904101, 104052, 217042, 505052, 603082, 708052, 829122, 926012, 017093, 221063.

Poučení: Podle § 183 odst. 2 se rozhodnutí zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelství Soukromé mateřské školy a základní školy s.r.o., Rozmarýnová 3, 63700 Brno.

V Brně dne 22. 4. 2021 

Mgr. Radomír Prokop
ředitel

__________________________________________________________

 

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení do ZŠ či MŠ je možné řešit mailem na zemcikova@rozmarynova.cz nebo na tel. čísle +420777956805. Rádi se vám budeme věnovat na předem dohodnuté osobní schůzce.

 

Vzhledem k tomu, že je naše škola zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, část nákladů na výchovu a vzdělávání je hrazena z dotačních prostředků poskytovaných státem. Protože tyto dotace však pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným.

Školné na školní rok 2020/21 je 45.000 Kč (hrazeno ve dvou splátkách). Slevy na školném poskytujeme na základě písemné žádosti a pouze v případech hodných zřetele.

V ceně školného je samotný výchovně - vzdělávací proces, dále veškeré učebnice, sešity, obaly, výtvarné potřeby, návštěvy kulturních zařízení, jízdné apod. Ve školném je rovněž zahrnuto školní pojištění. V ceně školného je zahrnuta i část nákladů, spojených se stravováním.

Stravné není součást školného. Žáci se stravují ve školní jídelně ZŠ Jasanová ve vedlejším objektu (MŠ ve vlastní jídelně v našem objektu). Stravné se platí přímo ŠJ Jasanová na základě složenek.

Součástí školného nejsou školní expedice (lyžařská, cyklistická) nebo vícedenní výlety ani doprava na ně. Tyto akce (včetně ceny) jsou oznamovány s dostatečným předstihem.