Zápis do 1. třídy SMZŠ (pro všechny děti z předškolního oddělení SMZŠ odpovídající věkem nástupu školní docházky od následujícího září) probíhá formou podpisu Smlouvy o výchově a výuce a vydáním Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte do 1. třídy Soukromé mateřské školy a základní školy do 30. dubna předcházejícího školnímu nástupu dítěte. V případech předem zkonzultovaných a dohodnutých může ředitel školy vydat na základě žádosti zákonných zástupců (doložené doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Pokud na základě vydání Rozhodnutí o odkladu vznikne místo pro přijetí žáka do 1. třídy z jiné MŠ, proběhne dodatečné přijímací řízení (dítěte již zapsaného na jiné základní škole) formou dvoudenního pobytu v SMZŠ.

MŠ má pouze jedno oddělení, do kterého jsou přednostně přijímány děti předškolního věku. Třída MŠ je ze zákona naplňována do počtu 24 dětí, do 1. třídy ZŠ však přijímáme pouze 18 dětí. Základním kritériem přijetí do naší MŠ je věk dítěte (dosažení 5. roku věku do 31. srpna předcházejícího nástupu do MŠ) a pořadí osobně doručené Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formulář žádosti najdete ZDE. Sběr přihlášek probíhá od února téhož roku (v termínu individuálně dohodnutém telefonicky nebo mailem). Při odevzdávání vyplněné přihlášky je nutné mít občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonných zástupců). Před ukončením přijímacího řízení nabízíme také možnost zkušebního pobytu dítěte v kolektivu naší MŠ. 

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení do ZŠ či MŠ je možné řešit mailem na skola@rozmarynova.cz nebo na tel. čísle +420777956805. Rádi se vám budeme věnovat na předem dohodnuté osobní schůzce.

Vzhledem k tomu, že je naše škola zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, část nákladů na výchovu a vzdělávání je hrazena z dotačních prostředků poskytovaných státem. Protože tyto dotace však pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným. Školné na školní rok 2019/20 je 45.000 Kč (hrazeno ve dvou splátkách). Slevy na školném poskytujeme na základě písemné žádosti a pouze v případech hodných zřetele.

V ceně školného je samotný výchovně - vzdělávací proces, dále veškeré učebnice, sešity, obaly, výtvarné potřeby, návštěvy kulturních zařízení, jízdné apod. Ve školném je rovněž zahrnuto školní pojištění. V ceně školného je zahrnuta i část nákladů, spojených se stravováním.

Stravné není součást školného. Žáci se stravují ve školní jídelně ZŠ Jasanová ve vedlejším objektu (MŠ ve vlastní jídelně v našem objektu). Stravné se platí přímo ŠJ Jasanová na základě složenek.

Součástí školného nejsou školní expedice (lyžařská, cyklistická) nebo vícedenní výlety ani doprava na ně. Tyto akce (včetně ceny) jsou oznamovány s dostatečným předstihem.