Přijetí do základní školy

Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o., se sídlem Rozmarýnová 3, 63700 Brno, zastoupená svým ředitelem jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Uchazeči s registračními čísly:

81023003, 71029080, 71021112, 81027062, 81025071, 81025060, 71020172, 81026062, 81022032, 81020162, 81024071, 81023042, 81024051, 71020170, 81022042, 71022011, 71022172, 81026060

se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o., od 1. 9. 2024.

 

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem (registrační číslo) s výsledkem řízení u každého uchazeče.