Přijetí do základní školy

Sběr žádostí o přijetí a zápis do 1. třídy SMZŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne osobně v kanceláři školy 3. a 4. dubna 2024 (7:30 – 9:00, 15:30-16:30 nebo po domluvě na tel. 777 956 805, zemcikova@rozmarynova.cz). Další možnosti podání žádosti najdete podrobně rozepsané ZDE. Žádosti o přijetí k základnímu školnímu vzdělávání jsou k dispozici elektronicky ZDE, popř. v kanceláři školy od 1. března 2024.

Při odevzdávání vyplněné přihlášky je nutné mít občanský průkaz a RL dítěte k nahlédnutí. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte (nutno doložit tuto doporučením lékaře a poradenského zařízení).

Kritérium: Přednostně se přijímají uchazeči, kteří se vzdělávají v MŠ Rozmarýnová 3. Splnění kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Toto kritérium je bonifikováno 100 body. Protože dle metodiky MŠMT musí mít uchazeč, který nesplňuje výše uvedené kritérium, “rovnocennou možnost prokázat své předpoklady ještě jiným způsobem”, může po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dojít k ověření předpokladů ke vzdělávání dle našeho ŠVP, jeho schopností a dovedností v různých oblastech ve vztahu k tomuto ŠVP. Tímto způsobem lze získat bonifikaci až 100 bodů.
V případě shody uchazečů rozhoduje los.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 18

Do 30 dnů od podání žádosti škola vydá „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“ a případně uzavře „Smlouvu o výchově a výuce žáka“.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem (registrační číslo) s výsledkem řízení u každého uchazeče.