Projekty Evropské unie

Naše škola se zúčastnila projektu EU "Peníze školám". V rámci šablon jsme se věnovali vytváření digitálních učebních materiálů v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky (angličtina), matematika a přírodní vědy. Dále jsme se věnovali zlepšení výuky - individualizaci - v oblasti využívání ICT a matematiky.

Závěrečnou monitorovací zprávou jsme ukončili projekt Čtenářské dílny a rozvoj jazykových schopností z výzvy 56 v oblastech: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykový kurz pro učitele, Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Rovněž jsme závěrečnou monitorovací zprávou ukončili projekt Blended Learning v SMZŠ ve výzvě 57 - Blended Learning v Anglickém jazyce.

Nyní jsme zapojeni jako partneři do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Dále jsme zapojeni v projektu Šablony 2016, a to v šablonách:
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
CLIL ve výuce na ZŠ

 

Naše škola se dále od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu 

BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

Cílem projektu je

·       navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka

·       zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání

·       vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme cyklu Zdravý životní styl, jejímž cílem je přiblížit téma zdravého životního stylu žákům a prakticky se zabývat stravovacími návyky nebo návyky pro časté pohybové aktivity jako prevenci různých druhů problémů.

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme pobytových programů Barevný podzim pro první stupeň ZŠ, jejímž cílem je zaměřit se na pozorování drobných živočichů v jejích přírodním prostředí, pozorování krás přírody v každém ročním období, zvládání pobytu v přírodě po delší dobu i v nepříznivém počasí, tvořivé aktivity s využitím výtvarného materiálu z přírody a na posilování návyku šetrného pobytu v přírodě.