Projekty Evropské unie

Naše škola se zúčastnila projektu EU "Peníze školám". V rámci šablon jsme se věnovali vytváření digitálních učebních materiálů v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky (angličtina), matematika a přírodní vědy. Dále jsme se věnovali zlepšení výuky - individualizaci - v oblasti využívání ICT a matematiky.

Závěrečnou monitorovací zprávou jsme ukončili projekt Čtenářské dílny a rozvoj jazykových schopností z výzvy 56 v oblastech: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykový kurz pro učitele, Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Rovněž jsme závěrečnou monitorovací zprávou ukončili projekt Blended Learning v SMZŠ ve výzvě 57 - Blended Learning v Anglickém jazyce.

 

Byli jsme zapojeni jako partneři do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech. Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

Dále jsme byli zapojeni v projektu Šablony 2016, a to v šablonách:
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
CLIL ve výuce na ZŠ

 

Naše škola se dále od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu 

BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

Cílem projektu je

·       navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka

·       zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání

·       vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme cyklu Zdravý životní styl, jejímž cílem je přiblížit téma zdravého životního stylu žákům a prakticky se zabývat stravovacími návyky nebo návyky pro časté pohybové aktivity jako prevenci různých druhů problémů.

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme pobytových programů Barevný podzim pro první stupeň ZŠ, jejímž cílem je zaměřit se na pozorování drobných živočichů v jejích přírodním prostředí, pozorování krás přírody v každém ročním období, zvládání pobytu v přírodě po delší dobu i v nepříznivém počasí, tvořivé aktivity s využitím výtvarného materiálu z přírody a na posilování návyku šetrného pobytu v přírodě.

Od školního roku 2018/19 jsme zapojeni v projektu Šablony II., a to v šablonách:
- 2.I/12 Projektový den ve škole
- 2.I/13 Projektový den mimo školu
- 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
- 2.II/19 Projektový den ve škole
- 2.II/20 Projektový den mimo školu
- 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

Od školního roku 2020/21 jsme se zapojili také do projektu Šablony III., a to v těchto šablonách:
- 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
- 3.II/12 Projektový den ve výuce
- 3.I/10 Projektový den mimo školu
- 3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
- 3.I/9 Projektový den ve výuce

Naše škola je zapojena do projektu MAP II. 
(https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/)